HomeDịch vụ thu nợNhững điều cần biết về thu nợDấu hiệu ảnh hưởng từ nợ khó đòi

Khách nợ tìm mọi cách để lần tránh, không cho tiếp xúc liên lạc được  Khách nợ đã rất nhiều lần hứa và cam kết nhưng không thanh toán  Khách nợ có thanh toán nhưng chỉ thanh toán với giá trị rất thấp so với số công nợ còn lại Hồ sơ còn thiếu về mặt pháp lý để chứng minh khoản công nợ do: . Đối với hồ sơ phát sinh do XDCB, gia công xây lắp